Gazi Üniversitesi

Cilt 19, Sayı 3 (2017)

Cilt 19, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Bu Sayının PDF
Kapak Sayfası 000
Bu Sayının PDF
Künye Sayfası 00
Bu Sayının PDF
İçindekiler Sayfası 0
E-Devlet ve Yönetim İlişkileri PDF
Mehmet AKTEL, Süleyman ÖĞREKÇİ, Bedrettin ÖZMEN 765-787
Milli Görüş Hareketinin Kuruluşu: Türk Siyasetinde Milli Nizam Partisi Deneyimi PDF
Ömer ÇAHA, Ömer BAYKAL 788-806
Kuşaklar Arasi Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analizi PDF
Aykut GÖKSEL, Gülden GÜNEŞ 807-828
Medeniyet İnşasında “Bilgi Yöntemi” ve Aydın’ın (“Öğretim Üyesinin” ) “Sistem Kuruculuktaki” Rolü PDF
Osman ŞİMŞEK, Yücel UYANIK 829-844
Türkiye ile Bazı OECD Ülkelerinin Elektrik Üretim Sektörleri İçin Verimlilik ve Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Analizi PDF
Sibel ATAN, Esra ŞAHİN 845-867
USD/TL Döviz Kurunun Makroekonomik Sürprizlere Tepkisi PDF
İbrahim Yaşar GÖK, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR 868-891
Muhafazakâr Düşünce Ekseninde İnsan ve Toplum PDF
Kamil ŞAHİN 892-906
Türkiye’de Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması PDF
Bünyamin DEMİRGİL, Hakan TÜRKAY 907-928
Türkiye’de Veri Madenciliği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma PDF
Onur DOĞAN 929-951
Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards PDF
Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR 952-974
Kamuda İç Denetim Performansının Ölçümünde Bir Model Önerisi: Dengeli Başarı Göstergesi (DBG) Yaklaşımı PDF
Murat GÖRMEN 975-997
İstikrarlılık ve Eşbütünleşme Testleri ile Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması PDF
Almıla BURGAÇ ÇİL, Fikret DÜLGER 998-1020
Tedarikçi Seçim Probleminde Hedef Programlama ve MOORA Yöntemi: Uygulama Çalışması PDF
Esra Duygu DURMAZ, Ebru AKAGÜNDÜZ, Ramazan ŞAHİN 1021-1044
İstisnai Memurluk Kavramının Kayırmacılık ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Günay YILDIZ 1045-1061
Vatandaşların Akılcı İlaç Kullanımı, Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi: Ankara İli Metropol İlçeler Örneği PDF
İ. Abdurrahman BARUTÇU, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Ümit NALDÖKEN 1062-1078
Sağlık Hizmetlerine Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi ile Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama PDF
Dilara Şansel ARISOY 1079-1102
Bu Sayının PDF
Tüm Sayfaları 1-342


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.