Gazi Üniversitesi

2017

2017

Özel Sayı

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu 2017

İçindekiler

Makaleler

Özel Sayı PDF
Kapak Sayfası 0
Özel Sayı PDF
Künye Sayfası 00
Özel Sayı PDF
İçindekiler Sayfası 000
Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma PDF
Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU, Özlem ÇATLI 1-23
Türkiye Göç ve Kentleşme Süreçlerinde Alevi Deneyiminin Yeri: Bir Dönemlendirme Önerisi PDF
Cemal SALMAN 24-51
Sağlık Yönetici Adaylarının Bireysel-Sosyal Yenilikçilik ve Proaktiflik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma PDF
Dilek USLU, Fatma MANSUR 52-68
İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye’nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi PDF
İhsan Ömer ATAGENÇ 69-87
Revisiting Lebanese Civil War PDF
Murat TINAS 88-108
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Özlem ÇATLI, Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU, Zeynep AÇIKEL 109-131
Gerçek Doxa’ya Karşı: İnönü Dönemindeki Laikliğe İlişkin Politikaların Yeniden Değerlendirilmesi (1938-1950) PDF
H. Seçkin ÇELİK 132-155
Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde Koşullu Yükümlülükler ve Mali Riskler: Avrasya Tüneli, Osmangazi Ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Arkan YUSUFOĞLU 156-174
Bireysel Emeklilik Sisteminin Türk Vergi Sistemi Açısından Analizi PDF
Arzu POLAT, H. Muhammet KEKEÇ 175-191
Borçla Yönetmek: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Borçlanma ve Borçluluk PDF
Mehmet Atilla GÜLER 192-219
Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması PDF
Bilal COŞAN, Şeyma ŞAHİN, Merve Çiloğlu YÖRÜBULUT 220-238
Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinde Türkiye’de Kentsel Rantların Vergilendirilmesi PDF
Gonca BIYIK 239-254
Türkiye’nin Bölgesel Güç Olma Hedefi Çerçevesinde Değişen Dış Ticaret Politikası: 2002-2012 Dönemi PDF
Fulya AKGÜL DURAKÇAY, Önder CANVEREN 255-274
Türkiye’de İç Göçün Değişim ve Dönüşümü: Kentten Kıra Yöneliş PDF
İpek SÜRMELİ 275-286
Çok Uluslu Şirketlerin Vergi Cennetlerine İlgisi ve Türkiye Uygulamalarının Değerlendirilmesi PDF
Muharrem ÇAKIR 287-311
Rus Çarlığı’nın Trans-Kafkasya’da Hegemonya Kurma Sürecinin Analizi PDF
Murat JANE 312-333
Mobil Ticaretin Vergilendirme Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi PDF
Nazlı Kübra ÇELİK 334-347
Çevre Vergilerinin Araçsallığı Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Seda CANPOLAT BICAKCI 348-369
Krizlerle Mücadelede Mali Kuralların Uygulanabilirliğinin Anayasal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi PDF
Arzu POLAT, Yasin ERTÜRK 370-394
Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme PDF
Hasan Ege SÖYÜT 395-413
Türkiye’deki İç Göçün Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi PDF
Özge DEMİRTAŞ 414-427
GAGSBS PDF
GAGSBS Özel Sayı 1-431
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİ CENNETLERİNE İLGİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Muharrem Çakır
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİNDE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER VE MALİ RİSKLER: AVRASYA TÜNELİ, OSMANGAZİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arkan Yusufoğlu
Bireysel Emeklilik Sisteminin Türk Vergi Sistemi Açısından Analizi
Arzu POLAT, Hacı Muhammet KEKEÇ
Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinde Türkiye’de Kentsel Rantların Vergilendirilmesi
Gonca BIYIK
Çevre Vergilerinin Araçsallığı Üzerine Bir Değerlendirme
Seda Canpolat Bıcakcı
Mobil Ticaretin Vergilendirme Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi
Nazlı Kübra Çelik
Krizlerle Mücadelede Mali Kuralların Uygulanabilirliğinin Anayasal İktisat Perspektifinde Değerlendirilmesi
Yasin Ertürk, Arzu Polat
İzmir İktisat Kongresi ve 24 Ocak Kararları Sonrası Türkiye’nin Liberal Tecrübesinin Karşılaştırmalı Analizi
İhsan Ömer ATAGENÇ
ÇOCUK SUÇLULUĞU KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Hasan Ege Söyüt
Gerçek Doxa’ya Karşı: İnönü Dönemindeki Laikliğe İlişkin Politikaların Yeniden Değerlendirilmesi (1938-1950)
Haydar Seçkin Çelik
TÜRKİYE GÖÇ VE KENTLEŞME SÜREÇLERİNDE ALEVİ DENEYİMİNİN YERİ: BİR DÖNEMLENDİRME ÖNERİSİ
Cemal Salman
Genç Tüketicilerin Yabancı ve Türk Ürünlerine İlişkin Tutum ve Tüketici Etnosentrizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Özlem Çatlı
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Özlem Çatlı, Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Zeynep AÇIKEL
Sağlık Yönetici Adaylarının Bireysel-Sosyal Yenilikçilik ve Proaktiflik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Fatma Mansur, Dilek Uslu
Revisiting Lebanese Civil War
Murat Tınas
RUS ÇARLIĞI’NIN TRANS-KAFKASYA’DA HEGEMONYA KURMA SÜRECİNİN ANALİZİ
Murat Jane
Türkiye’nin Bölgesel Güç Olma Hedefi Çerçevesinde Değişen Dış Ticaret Politikası: 2002-2012 Dönemi
Fulya Akgül Durakçay, Önder Canveren
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇÜN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ: KENTTEN KIRA YÖNELİŞ
İPEK SÜRMELİ
BORÇLA YÖNETMEK: 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'DE BORÇLANMA VE BORÇLULUK
Mehmet Atilla GÜLER
Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması
Bilal Coşan, Şeyma Şahin, Merve Çiloğlu Yörübulut
Türkiye’deki İç Göçün Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi
Özge Demirtaş


Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Tüm hakları saklıdır.