AÇIK EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI VE ÜRETİM İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA

Nihat IŞIK

Özet


İktisat teorisi, bir ekonominin dışa açıklık derecesinin artmasının para politikasının üretim (çıktı) üzerindeki etkisini azaltacağını öngörmektedir. Bu çalışmanın amacı, 42 ülkenin 1980-2000 yılları arası birleştirilmiş verilerini kullanılarak, üretim üzerinde para politikasının etkililiği ve açıklık arasında nasıl bir ilişki olduğunu incelemektir. Elde edilen bulgular, para arzında meydana gelen değişmelerin üretim üzerindeki etkisinin daha açık olan ekonomilerde daha küçük olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, herbir modelde açıklık ve para arzı arasındaki etkileşimi gösteren a1, a2 ve a3 katsayıları sırasıyla; -1.533, -0.738, -0.641; t-1 dönemine ilişkin katsayılar ise; -0.633, -0.330 ve -0.243 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre, para arzındaki büyüme oranını gösteren ‘m’ katsayısının t ve t-1 dönemi katsayıları modellerde sırasıyla; 1.338, 1.338, 1.816, 0.553, 0.543 ve 0.719 olarak tahmin edilmiştir.  İktisadi, istatistiksel ve ekonometrik açıdan anlamlı olan her üç model içerisinde açıklık ölçütü olarak açıklık3’ün kullanıldığı ve açıklama gücünün diğer ikisine nazaran en yüksek olduğu (0.68) üçüncü modelin en uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.