Türkiye’de İç Göçün Değişim ve Dönüşümü: Kentten Kıra Yöneliş

İpek SÜRMELİ

Özet


Göç; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel sebepleri ve sonuçları olan bir olgudur. İç göç ise ülke sınırları içindeki bir yerden başka bir yere olan nüfus hareketleridir. Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, 1950’lerden itibaren tarım sektöründe yaşanan değişime paralel olarak kentlerin sanayi sektörüne bağlı çekiciliği sayesinde köyden-kırdan kente göçün ilk adımı atılmıştır. 1950’de yüzde 25’lik bir orana sahip olan kent nüfusu 2012’de yüzde 77’ye ulaşmıştır. 6360 sayılı Kanunla yapılan sınır ölçek düzenlemesiyle de 2014’ten itibaren kentlerde yaşayan nüfusta bir artış yaşanmıştır. Kentsel nüfustaki bu artışlar kent yaşamında birçok olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Kent hayatının toplumda yarattığı olumsuzluklar sonucunda kentin bir zamanlar sahip olduğu çekicilikler artık iticiliğe dönüşmeye başlamıştır.

İç göç olgusunun bir yönünün kırdan kente, kentten kente niteliğine ek olarak kentten kıra/köye doğru evirilmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ekolojik yaşam, kıra yönelik kamusal yatırımlarda artış, ulaşım ve haberleşmenin gelişmesi, asabiyye bağlarının güçlülüğü kırı/köyü günümüz şartlarında cazip hale getiren sebeplerden sadece birkaçıdır. Öte yandan bu durumun süreklilik kazanması ve sürdürülebilirliği neticesinde kırsal alanların da zamanla nüfus ve yapılaşma yoğunluğu yaşayarak kırlıktan çıkarak kaçınılmaz biçimde ‘kent’e dönüşme riski de göz ardı edilemez. İlaveten, yasal düzenlemelerin de etkisiyle kır-kent ayrımı da artık günümüzde sınırları çizilmesi zorlaşan bir noktadadır. Bunların yaratacağı sosyo-ekonomik problemlerin çözümü ise kır ve kentin, kendine özgü yaşam biçimlerinin ve kalkınma paradigmalarının bilimsel öngörüler ışığında ve rasyonel plan ve programlar çerçevesinde dengeli bir biçimde sağlanmasıyla mümkündür.

Türkiye’de iç göçlerin neden ve sonuçlarının çok yönlü incelenmesi olan bu çalışma kısaca, son yıllarda kentten kıra doğru yönelişin niteliği üzerinden istatistikî veriler ve sosyolojik gözlemler ışığında değerlendirmeler yapmaktadır. Çalışmanın amacı, son yıllarda ortaya çıkan kentlerden kırsal bölgelere göçün nedenlerini ve olası sonuçlarını ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular, kentin iticiliği ile kırın çekiciliğinin son yıllarda kentten köye göçlerin artmasına neden olduğu sonucuna götürmektedir. Öte yandan, 6360 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, kır/köy ve kent ayrımını ortadan kaldırmıştır. Köylerin kentlileştirilmesi anlamına gelen bu değişiklik çeşitli sorunlara yol açmaktadır.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.