Sağlık Yönetici Adaylarının Bireysel-Sosyal Yenilikçilik ve Proaktiflik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Dilek USLU, Fatma MANSUR

Özet


Bu çalışmada Ankara’da sağlık yönetimi lisans eğitimi alan yönetici adaylarının bireysel-sosyal yenilikçilik ve proaktif kişilik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri dahil edilerek evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada verileri elde etmek amacıyla geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş olan “ Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” (Kılıçer & Odabaşı, 2010); “Sosyal Yenilikçilik Ölçeği” (Eren, 2010) ve “Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği” (Akın, Abacı, Kaya & Arıcı, 2011) kullanılmıştır. Araştırmaya 260 öğrenci katılmıştır. Bireysel yenilikçilik ölçeği dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar değişime direnç, fikir önderliği, değişime açıklık ve risktir.  Bireysel yenilikçilik ölçeğinin puanlanması sonucu sağlık yönetimi öğrencilerinin gelenekçi olmadığı, %46,5’inin öncü, %40’ının ise sorgulayıcı özellikte olduğu görülmüştür. Katılımcılarının bireysel yenilikçilik, proaktif kişilik ve sosyal yenilikçilik özelliklerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Katılımcıların eğitim aldıkları sınıf düzeyine göre bireysel yenilikçiliğin fikir önderliği boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülürken; değişime direnç, değişime açıklık ve risk boyutlarında farklılık görülmemektedir. Katılımcıların proaktif kişilik ve sosyal yenilikçilik özellikleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Bireysel yenilikçilik kategorileri proaktif kişilik ve sosyal yenilikçilik özelliklerinde anlamlı fark yaratmaktadır. Yenilikçi ve öncü bireysel yenilikçilik kategorisindeki bireylerin proaktif kişilik ve sosyal yenilikçilik ortalamaları diğer kategorilerdekine göre daha yüksektir.

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.