Krizlerle Mücadelede Mali Kuralların Uygulanabilirliğinin Anayasal İktisat Perspektifinde Değerlendirilmesi

Yasin Ertürk, Arzu Polat

Özet


Durgunluk, enflasyon ve işsizliğin 1970’li yıllarda aynı anda yaşanmasıyla ortaya çıkan stagflasyon olgusunun aşılmasında Keynesyen mali yaklaşımın yetersiz kalması, hızla artan borç stokları ve yaşanan derin krizler, mali yapının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırmış, bu sorunların çözümünde alternatif politika önerileri sunan yeni mali yaklaşımlar geliştirilmiştir. Anayasal iktisat teorisi, devletin ekonomik yetki ve sorumlulukları ile bireyin ekonomik hak ve özgürlüklerini karşılıklı olarak inceleme konusu yapmakta, devletin yetkilerinin anayasal düzenlemelerle sınırlandırılmaması durumunda devletin giderek büyüyeceğini, bunun ise ekonomik ve politik yozlaşmaya neden olacağını ve demokrasinin tahribe uğrayacağını savunmaktadır. Birçok ülke kamu mali yönetim anlayışlarını sorgulamaya başlamıştır. Nitekim 90’lı yılların başından itibaren ülkeler veya uluslararası kuruluşlar artan bütçe açıklarının kontrolü için yasal, anayasal, politik veya uluslararası kurallar getirerek hükümetlerin maliye politikası üzerindeki iradelerini sınırlama yollarına gitmişlerdir. Böylelikle ‘’mali kurallar’’ın veya ‘’kurala dayalı maliye politikaları’’nın hızla yaygınlaşması için gerekli ortam oluşmuştur. Çalışmada kriz ve krizlerle mücadeleden bahsedilerek, krizlerle anayasal iktisadın bağlantısı kurulup, krizlerle mücadelede mali kuralların uygulanabilirliği değerlendirilmeye çalışılmıştır.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.