Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Yabancı Marka İsimlerinin Ülke Menşeilerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Özlem Çatlı, Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Zeynep AÇIKEL

Özet


Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin satın alma kararı vermesi aşamasında oldukça etkili olan ülke menşei kavramının, bu kavrama aşina olan  “Uluslararası Ticaret Lisans Bölümü” öğrencileri tarafından ne kadar bilindiği ve nasıl algılandığının belirlenmesidir. Literatürdeki çalışmalardan hareketle belirlenen dört ürün kategorisiden, her biri için üçer tane olmak üzere, toplam 12 Türk markası için ülke menşei, marka ismini beğenme ve uygun bulma ve markanın kalite çağrışımı ile ilgili soruların yer aldığı bir soru kağıdı hazırlanmıştır. Seçilen markaların çoğunluğu Türkçe’de anlamca karşılığı olmayan veya yabancı dilde isimlere sahiptir. Bununla birlikte katılımcılardan, çoğunluğunu Türk markalarının oluşturduğu 25 markanın ülke menşeilerini belirtmeleri de istenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler uygun görülen istatistiki analizlere tabi tutulmuş, elde edilen bulgular tablolar yardımıyla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda 131 kişiden elde edilen verilere göre, işletmelerin markalarını yabancı dilde isimlendirmeleri, ürünlerinin tüketiciler tarafından yabancı menşeili olarak algılanmasını sağlamaktadır. Katılımcıların genel olarak, ürün kategorisine ve hedef kitleye uygun, zihinlerinde belirli çağrışımlar yapan, anlamlı marka isimlerini daha olumlu olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yabancı Markalama; Menşei; Kalite; Beğenme; Uygunluk

Referanslar


Alashban, A., A., Hayes, L.A., Zinkhan, G.M., ve Balazs, A.L. (2002). International Brand-name Standardization/Adaptation: Antecedents and consequences. Journal of International Marketing, 10(3), 22–48.

Alkibay S., (1996). Satış Mağazalarına Yabancı Dilde Ad Verme Akımının Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt XIV Sayı 1/Temmuz, , 165-176.

Bardakcı, A. ve Akıncı, M., (2014). Türkiye’de Ürün Markalamada Yabancı Dil Kullanımı: Sebepler ve Sonuçlar, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. cilt 6, sayı 1 Haziran, 1-26.

Baş, M. ve Şahin, Ş., (2013). Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine Bir Araştırma. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Dergisi, (IUYD), 4(2), 21-47.

Batra, R., Ramaswamy, V., Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., ve Ramachander, S., (2000). Effects Of Brand Local And Nonlocal Origin On Consumer Attitudes İn Developing Countries. Journal Of Consumer Psychology, 9(2), 83-95.

Ergin, E. A., Akbay, H. O. ve Ozsacmaci, B., (2014). Insights into Consumer Preference of Foreign Brand Names: Reality or Myth?. International Journal of Marketing Studies, 6(4), 157.

Ettenson, R., Wagner, J. ve Gaeth, G. (1988). Evaluating The Effect Of Country-Of-Origin And The ‘Made İn The USA’ Campaign: A Conjoint Approach. Journal Of Retailing, 64(1), 85–100.

Field, A. (2000). Discovering Statistics Using Spss For Windows. London-Thousand Oaks- New Delhi: Sage publications.

George, D. ve Mallery, M. (2010). Using SPSS For Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Gravetter, F., ve Wallnau, L. (2014). Essentials Of Statistics For The Behavioral Sciences (8th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Harris R.J, B. Garner-Earl, S. Sprick ve C. Carroll, (1994). Effects of Foreign Product Names and Country-of-Origin Attributions on Advertisement Evaluations. Psychology and Marketing, 11 (2): 129143

Hui, M.K., ve Zhou, L. (2003). Country-Of-Manufacture Effects For Known Brands. European Journal of Marketing, 37(1/2), 133–153.

Jain S., (1987). International Marketing Management, 2nd edition. Boston, Mass.:PWS-Kent

Kinra, N., (2006). The Effect Of Country-Of-Origin On Foreign Brand Names İn The Indian Market. Marketing Intelligence & Planning, 24(1), 15-30.

Krupka, Z., Ozretic-Dosen, D. ve Previsic, J., (2014). Impact Of Perceived Brand Name Origin On Fashion Brand’s Perceived Luxury. Acta Polytechnica Hungarica, 11(3), 153-166.

Leclerc, F., Schmitt, B. H. ve Dubé, L., (1994). Foreign Branding And İts Effects On Product Perceptions And Attitudes. Journal of Marketing Research, 263-270.

Melnyk, V., Klein, K. ve Völckner, F., (2012). The Double-Edged Sword Of Foreign Brand Names For Companies From Emerging Countries. Journal of Marketing, 76(6), 21-37.

Nebenzahl, I.D. ve Jaff´e, E.D. (1996). Measuring The Joint Effect Of Brand And Country İmage İn Consumer Evaluation Of Global Products. International Marketing Review, 13(4), 5–22.

Nes E., (1981). Consumer Perceptions of Product Risk and Quality for Goods Manufactured in Developing versus Industrialized Nations, PhD Dissertation, University of Wisconsin, Madison, WI.

Osgood, C.E. ve Tannenbaum, P.H. (1955). The Principle Of Congruity İn The Prediction Of Attitude Change. Psychological Review, 62(1), 42–55.

Salciuviene, L., Ghauri, P. N., Salomea Streder, R., ve De Mattos, C. (2010). Do Brand Names İn A Foreign Language Lead To Different Brand Perceptions?. Journal Of Marketing Management, 26(11-12), 1037-1056.

Samiee, S., Shimp, T., ve Sharma, S. (2005). Brand Origin Recognition Accuracy: Its Antecedents And Consumers’ Cognitive Limitations. Journal of International Business Studies, 36,379–397.

Soto O, S., Mobarec M., E., ve Friedmann, R., (2009). Foreign Branding: Examining The Relationship Between Language and İnternational Brand Evaluations. Innovar, 19(35), 9-18.

Stangor, Ch., ve McMillan, D. (1992). Memory For Expectancy-Congruent And Expectancyincongruent İnformation: A Review Of The Social And Social Developmental Literatures. Psychological Bulletin, 3(1), 42–61.

Steenkamp, J. B. E., Batra, R., ve Alden, D. L. (2003). How Perceived Brand Globalness Creates Brand Value. Journal of International Business Studies, 34(1), 53-65.

Thakor, M. V., ve Pacheco, B. G. (1997). Foreign Branding And İts Effects On Product Perceptions And Attitudes: A Replication And Extension İn A Multicultural Setting. Journal of Marketing Theory and Practice, 5(1), 15-30.

Thakor, M.V., ve Pacheco, B.G. (1997). Foreign Branding And İts Effects On Product Perceptions And Attitudes: A Replication And Extension İn A Multicultural Setting. Journal of Marketing Theory and Practice, 5(1), 15–30.

Thakor,M.V. ve Kohli, C.S.(1996). Brand origin: Conceptualizationandreview. The Journal of Consumer Marketing, 13(3), 27–42.

Tran, T. P., ve Fabrize, R. O., (2013). The Effect Of The Foreign Brand On Consumer Perception. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(2), 23.

Trochim, W. M., ve Donnelly, J. P. (2006). The Research Methods Knowledge base (3rd ed.). Cincinnati, OH:Atomic Dog.

Wall, M., ve Heslop, L. (1986). Consumer Attitudes Toward Canadian-Made Versus İmported Products. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(2), 27–36.

Zaichkowsky, J. L., (2010). Strategies For Distinctive Brands., Journal Of Brand Management, 17(8), 548-560.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.