ÇOCUK SUÇLULUĞU KARŞISINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Hasan Ege Söyüt

Özet


              Küreselleşmeyle birlikte kentlerin hızlı bir şekilde fiziki, ekonomik ve sosyal değişim ve gelişimine paralel olarak suç olgusu kent hayatını ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir. Çağımızda insanların büyük çoğunluğu kentlerde yaşamakla beraber, kentlerin nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranları ile suç oranları arasında pozitif ilişkiler bulunması, kırsal alanlara göre kentlerin daha güvensiz yerler olduğunu ve bir kentsel güvenlik sorunsalının ortaya çıktığını göstermektedir.

                Zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden tam olgunlaşmamış, belirli yaşın altındaki grubu oluşturan çocuklar, diğer suçlu grupları arasında özel öneme haizdir. Çocuğun suça sürüklenmesini temelde bireysel ve çevresel nedenler oluşturmakla birlikte, çevresel nedenler olarak sayılabilecek ailenin, arkadaş ortamının, okulun, ekonomik durumun, kitle iletişim araçlarının ve yaşadığı kentin, sorunun ortaya çıkmasında daha belirleyici olduğu artık genel kabul gören bir gerçektir. Kentteki dezavantajlı toplumsal kesimler içerisinde nicelik itibariyle en büyük grubu oluşturan çocukların, suça sürüklenmesinin önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadele eden emniyet güçleri ve yargı mercileri kadar, önleyici ve koruyucu tedbirler alan ve hizmetler sunan kentteki diğer kurum ve kuruluşların da sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk suçluluğunun önlenmesi yönünde faaliyetleri ve etkinlikleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Kentleşme, Suç, Çocuk Suçluluğu, Yerel Yönetimler, Ankara Büyükşehir Belediyesi

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.