Küresel Ekonominin Kronik Sorunsalı Genç İşsizlik: Türkiye-Güney Avrupa (İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan) Ülkelerinin Karşılaştırması

Bilal Coşan, Şeyma Şahin, Merve Çiloğlu Yörübulut

Özet


Küresel ekonomin kronik bir sorunsalı olarak genç işsizlik gelişmiş ülkesinden gelişmekte olan ülkesine kadar her ülkede varlığını hissettirmektedir. Özellikle 2008 Küresel Krizi’nden sonra genç işsizlik oranları hızlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu bağlamda temel problemi aynı olan Güney Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de genç işsizliği hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Mevcut ülkelerdeki eğitim sistemindeki katılık ve okul-iş geçişlerinde yaşanan problemler genç işsizlik oranlarının artmasında etkili olan temel faktörlerdendir. Her ne kadar bu ülkeler aktif istihdam politikalarıyla genç işsizliği azaltmaya çalışsa da politikalar yetersiz kalabilmektedir. Erken yaşta okulu terk eden gençler, tekrardan okul hayatına girmekte zorlanmakta ve iş piyasasında da iş bulamamaktadırlar. Bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan NEET (Not in employment, education or training), genç nüfus içerisinde büyük bir grubu oluşturmaktadır. Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan mesleki eğitim programları ve girişimcilik faaliyetleri ile genç işsizlikle mücadele etmeye çalışmasına rağmen bu ülkelerde genç işsizlik oranları artmaya devam etmektedir. Bu anlamda aktif istihdam politikalarının yanı sıra temel olarak eğitim sisteminde köklü reformlar yapılmalıdır.

            Anahtar Kelimeler: Genç işsizlik, NEET, Aktif istihdam politikaları, Mesleki eğitim, Güney Avrupa ülkeleri.


Anahtar Kelimeler


Genç işsizlik; NEET; Aktif istihdam politikaları; Mesleki eğitim; Güney Avrupa ülkeleri

Referanslar


ADAK N., (2010), Sosyal Bir Problem Olarak İşsizlik Ve Sonuçları, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 21, Sayı 2, ss. 105-116.

BARDAK, U., MASEDA, M., ROSSO, F., (2015), Young people not in employment, education or training (NEET) an overview in etf partner countries, EuropeanTraining Foundation.

BAYRAKTAR, S., İNCEKARA, A., (2013), Türkiye’nin genç işsizlik profili, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ss. 25-38.

Biçerli, M. K. (2005). “Aktif istihdam politikaları işsizliği azaltır mı?”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 19, Sayı 6, ss.4-15.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, (2014), Ulusal istihdam stratejisi (2014-2023) Eylem Planları (2014-2016), 30.03.2017, http://www.uis.gov.tr/Media/Books/UIS-tr.pdf

DOĞAN G.,(2012), İstihdam ve genç işsizlik, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

EICHORST, W., FRANZISKA, N., (2014 March), Youth unemployment in Mediterranean countries, IZA Policy Paper, No 80, pp. 1-11.

EUROSTAT 2017, Labor Force Surveys, 27.03.2017, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

EUROSTAT 2017, Population statistics, 27.03.2017, http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data/database

GARCÍA, J., (2014 September), Youth unemployment in Spain: causes and solutions, Working Papers, 11/31, pp. 1-25.

GÜNDOĞAN, N., (1999), Genç işsizliği ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde uygulanan genç istihdam politikaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 1, ss.63-79.

ILO 2017, Genç istihdamı, 25.03.2017, http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/youth-employment/lang--tr/index.htm

IŞIĞIÇOK, Ö., (2014), Temel Sosyal Politika Sorunları, Y. Alper, A. Tokol (Ed.), Sosyal politika, Bursa: Dora Yayınevi.

KAPAR, R . (2006) Aktif işgücü piyasası politikaları, Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı 1, ss.341-371.

KARABIYIK, İ., (2009), Avantaj ve dezavantajlarıyla genç işsizliğin değerlendirilmesi, EÜFHD, Cilt 13, Sayı 3-4, ss. 293-320.

KAYALI, G.S., (2015), Genç işsizlik, Ankara: Türk Metal Yayınları.

KORKMAZ, A. ve MAHİROĞULLARI, A. (2007) İşsizlikle mücadelede emek piyasası politikaları: Türkiye ve AB ülkeleri, 2. baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.

MURAT S., ŞAHİN, L.,(2011), Gençlerin istihdamı/işsizliği bakımından türk eğitim sisteminin değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, Cilt 3, Sayı 30, ss.93-135.

MURAT, S., ŞAHİN, L., (2011), AB’ye uyum sürecinde genç işsizliği, İstanbul: İTO Yayınları.

OECD 2015, OECD skills strategy diagnostic report Portugal, 29.03.2017, http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Portugal.pdf

SÁNCHEZ, F., (2012), Youth unemployment in Spain situation and policy recommendations, Friedrich Ebert Stiftung.

SELAMOĞLU, A., (2002), Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışı ve Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss.33-63.

ŞUAYİP D., KAYA,V., (2014), Türkiye’de İşsizlik ve İşsizliği Azaltmaya Yönelik Politikalar: Tarihsel Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.28, Sayı.2, ss. 55-73.

TAŞ H.Y., BİLEN, M., (2014), Avrupa Birliği ve Türkiye’de genç işsizliği sorunu ve çözüm önerileri, Emek ve Toplum, Cilt 3, Sayı 6, ss.50-69.

TUBADJI, A., (2012), Youth unemployment in Greece economic and politic perspectives, Friedrich Ebert Stiftung.

TÜİK 2017, İşgücü istatistikleri, 27.03.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007

TÜİK 2017, Nüfus ve demografi, 27.03.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059

UŞEN, Ş. (2007) Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de aktif emek piyasası politikaları, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss. 65–94.

ÜRÜT KELLECİ S., TÜRK, Z., (2016), Genç işsizliğin incelenmesi: OECD ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması, Emek ve Toplum, Cilt 5, Sayı 13, ss.10-25

YAVAŞ, H., (2010), İstihdam politikalarının genç işsizliğe etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

YILDIZ, K., (2014), İşsizlik türleri, her bir işsizlik türünün toplam işsizlikteki payı ve çeşitli demografik parametrelerle ilişkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 45, ss. 1-26.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.